Bjørgum IL legg vekt på å skapa gode haldningar som forplikter både spelarar, trenarar, lagleiarar og foreldre så lenge dei er involvert i klubben. Me ynskjer å skapa eit godt miljø der fotball og sosial felleskap bidrar til å skape tryggheit og trivsel for den enkelte. Bjørgum IL ynskjer å vera ein sentral aktør i nærområdet for å skapa gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive haldningar noe av det me setter fokus på.

Klubben ynskjer med andre ord at alle skal ha ein positiv adferd og bidra positivt i miljøet slik at alle trives. Fotball er for alle - og i vår klubb er alle like verdifulle. Aktiviteten i Bjørgum IL tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds breddeformel kor kombinasjonen av tryggheit og meistring gir økt trivsel.

I denne forbindelse inngås det derfor haldningskontrakter med samtlige spelarar, trenarar, lagkontant og foreldre der man forpliktar seg til å forholde dei retningslinjer Bjørgum IL har på dette området.

 

Fair Play

Fair Play er meir enn gule og raude kort. Med Fair Play ynskjer me å sette fokus på verdiar som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Med andre ord handlar det om korleis me oppfører oss mot kvarandre både på og utenfor banen.

Bjørgum IL er naturligvis sertifisert som Fair Play-klubb. Klubben er plikta til å ha ei Fair Play-gruppa som aktivt koordinerer og veileder tiltakene som blir gjort i forbindelse med dette. Fair Play- gruppa har ansvar med å dela ut Fair Play-kontrakt til samtlige spelarar ved sesongstart. 

Vidare legg klubben til rette til for at alle kan ha det kjekt med fotballen og at sporten vert prega av respekt, rettferdigheit og positive haldningar. Bjørgum IL tar avstand fra mobbing, både i og utanfor fotballmiljøet. Fotballen skal være ein positiv og trivselsfremmande aktivitet for alle. I tillegg tolererer me ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

Fair Play-gruppa Bjørgum IL 2023
Daniel Skodje Skaar  950 32 721  
Anita Haugen Gjerme926 32 889Last ned kontrakt:

Fairplay.pdf